Haber Detayı
23 Ocak 2018 - Salı 15:57
 
İHALE İLANI RİZE İL ÖZEL İDARESİ
İli Çayeli, Pazar, Kalkandere ve Ardeşen İlçelerinde Bulunan Eski Eserlerin (Cami) Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projeleri ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması ve Keşiflerinin Çıkarılması İşi (Hizmet Alımı), Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 23 üncü maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
RESMİ İLAN Haberi
İHALE İLANI   RİZE İL ÖZEL İDARESİ

İHALE İLANI

 

RİZE İL ÖZEL İDARESİ

 

Rize İli Çayeli, Pazar, Kalkandere ve Ardeşen İlçelerinde Bulunan Eski Eserlerin (Cami) Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projeleri ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması ve Keşiflerinin Çıkarılması İşi (Hizmet Alımı), Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 23 üncü maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale kayıt numarası

: 2018/23429

1.    İdarenin

 

a)  Adresi

: Rize İl Özel İdaresi/Engindere Mah. Niyazi Türkmenbaşı Cad. No: 11 53020 - Merkez/RİZE

b)  Telefon ve faks numarası

: 464 2260910 – 464 2260909

c)  Elektronik posta adresi

: -

d)  İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: www.rizeozelidare.gov.tr

2.    İhale konusu yapım işinin

 

a)  Niteliği, türü ve miktarı

: Proje ve Keşif Hazırlama İşi

5 Adet Rölove Projesi, 5 Adet Restitüsyon Projesi, 5 Adet Restorasyon Projesi, 5 Adet Çevre Düzenleme Projesi, 5 Ad. Uygulama İhalesine Esas Keşif (Yaklaşık Maliyet) Çıkarılması

b)  Yapılacağı yer

: Rize İli, Çayeli İlçesi Ormancık Köyü, Pazar İlçesi Akmescit Köyü, Kalkandere İlçesi Kayabaşı Köyü, Ardeşen İlçesi Tunca Beldesi, Ardeşen İlçesi Doğanay Köyü

c)  İşe başlama tarihi

: Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d)  İşin süresi

: Yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

3.    İhalenin

 

a)  Yapılacağı yer

: Rize İl Özel İdaresi (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü)/Engindere Mah. Niyazi Türkmenbaşı Cad. No: 11 B Blok 53020 - Merkez/RİZE

b)  Tarihi ve saati

: 05.02.2018 – 10:00

 

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.    Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da esnaf ve sânatkar odası Belgesi;

a)    Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b)    Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2.    Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

a)    Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

b)    Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3.    4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü maddesi (i) bendi gereğince hazırlanan Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğin 8 inci maddesinin altıncı fıkrasının (ihale idari şartnamesinin 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının) (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

4.1.4.    Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.5.    Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların “isteklinin adı/soyadı ya da ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi numarası, işin adı ve geçici teminat bedeli olduğu” belirtilerek Rize İl Özel İdaresi'nin Halk Bankası Rize Şubesi'ndeki TR85 0001 2009 6900 0006 0000 09 iban nolu cari hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar.

4.1.6.    Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.7.    İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.8.    İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.9.    Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya her iki ortağında mühendis veya mimar olması ve belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliğe 50-50 ortak olmaları, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve ilan tarihinden önce kurdukları veya ortak olduklarını gösteren belge.

4.1.10.  Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1.    İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.    İş deneyim belgesi: Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 8 inci maddesine göre değerlendirmek üzere, İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde, hizmet alımı işleri için son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait ilk sözleşme bedelinin en az 80 (yüzde seksen)’i oranında gerçekleştirdiği veya 80 (yüzde seksen)’i oranında denetlediği veya yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve istekli tarafından teklif edilen bedelin 25’i oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.

4.3.2.    İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler: Bu ihale için, işin süresi boyunca iş yerinde bulundurulacak herhangi bir teknik personel öngörülmemiştir.

4.4. Bu ihalede kamu veya özel sektörde tek sözleşme kapsamında taahhüt edilerek tamamlanmış olan her türlü tescilli kültür varlığı (sur, kale, cami, türbe, konak, köprü, han, kervansaray vb.) yapıları için restorasyon projesi hazırlama hizmeti alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.1.    İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir. Uygulama işlerine ait alınmış benzer iş tanımına uygun iş deneyim belgeleri 1/10 oranında değerlendirmeye alınacaktır

5.    Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.    İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.    İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200,00 TL. (İkiYüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhale dokümanını idareden satın alacak olan isteklilerin ihale dokümanı satış bedeli olan 200,00 TL'yi (İkiYüz Türk Lirası) “isteklinin adı/soyadı ya da ticaret unvanını, T.C. kimlik numarasını/vergi numarasını, işin adını ve ihale dokümanı bedeli olarak yatırıldığını belirterek Rize İl Özel İdaresi'nin Halk Bankası Rize Şubesi'ndeki TR85 0001 2009 6900 0006 0000 09 İBAN nolu cari hesabına yatırmaları ve makbuzuyla birlikte idareden satın alma işlemini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin idarece onaylı ihale dokümanını ihale tarihinden en az 3 (üç) gün önce satın almaları zorunludur. Bu zorunluluğa uymayan istekliler ihale dokümanı satışı yapılmaz.

8.    Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Rize İl Özel İdaresi (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü)/Engindere Mah. Niyazi Türkmenbaşı Cad. No: 11 B Blok 53020 Merkez/RİZE adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.    İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

10.  İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Mektup ya da Hazine senedi dışındaki nakit teminatın “isteklinin adı/soyadı ya da ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi numarası, işin adı ve geçici teminat bedeli olduğu” belirtilerek Rize İl Özel İdaresi'nin Halk Bankası Rize Şubesi'ndeki TR85 0001 2009 6900 0006 0000 09 iban nolu cari hesabına yatırılması ve buna ilişkin makbuzun teklif dosyası içerisinde ihale komisyonuna sunulması zorunludur.

11.  Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12.  Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.

13.  Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

14.  Teklif tutarı, ihale dokümanında belirtilen yöntemle hesaplanan sınır değere eşit ya da altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

15.  Bu ihalede, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.

Kaynak: Editör:
Etiketler: İHALE, İLANI, , , RİZE, İL, ÖZEL, İDARESİ,
Yorumlar
Haber Yazılımı