Haber Detayı
31 Ekim 2017 - Salı 11:53 Bu haber 1965 kez okundu
 
TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR RİZE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ 
RESMİ İLAN Haberi
TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR RİZE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ 

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

RİZE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ 

Temizlik Hizmeti Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2017/518444

1-İdarenin

a) Adresi : Tophane Mah. Cumhuriyet Cad. 53100 Merkez/RİZE
b) Telefon ve faks numarası : 4642130426 - 4642130428
c) Elektronik Posta Adresi : rizekulturturizm@ttmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı :
8 (Sekiz) Temizlik Personelinin 24 Ay Süreyle Çalıştırılması 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Rize İl Merkezinde bulunan İsmail Kahraman Kültür Merkezi, Atatürk Evi ile Rize Müzesi ve ören yerleri
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2019


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Rize İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü/Tophane Mah. Cumhuriyet Cad. İsmail Kahraman Kültür Merkezi Kat:5 Merkez/RİZE
b) Tarihi ve saati : 16.11.2017 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin  30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde tek sözleşme kapsamında taahhüt edilerek tamamlanmış olan personel çalıştırılmasına dayalı malzemeli ve/veya malzemesiz temizlik hizmeti alımları benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Rize İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü/Tophane Mah. Cumhuriyet Cad. İsmail Kahraman Kültür Merkezi Kat:5 Merkez/RİZE adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Rize İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü/Tophane Mah. Cumhuriyet Cad. İsmail Kahraman Kültür Merkezi Kat:5 Merkez/RİZE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Kaynak: Editör:
Etiketler: TEMİZLİK, HİZMETİ, ALINACAKTIR, RİZE, İL, KÜLTÜR, VE, TURİZM, MÜDÜRLÜĞÜ ,
Yorumlar
Haber Yazılımı