Haber Detayı
26 Şubat 2018 - Pazartesi 17:54 Bu haber 1849 kez okundu
 
MİCROSOFT LİSANS YENİLEME BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
MİCROSOFT LİSANS YENİLEME hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
RESMİ İLAN Haberi
MİCROSOFT LİSANS YENİLEME BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

MİCROSOFT LİSANS YENİLEME

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

 

MİCROSOFT LİSANS YENİLEME hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/73338

1-İdarenin

a) Adresi

:

Fener Mah. Zihni Derin Yerleşkesi 53020 RİZE MERKEZ/RİZE

b) Telefon ve faks numarası

:

4642236126 - 4642233180

c) Elektronik Posta Adresi

:

bidb@erdogan.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Desktop Education Lisans Paketi 450 Adet Windows Server STD CORE (2 Lic.) 50 Adet

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 20(yirmi) gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İhale Salonu, Fener Mah. Zihni Derin Yerleşkesi, Merkez/Rize

b) Tarihi ve saati

:

09.03.2018 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İhaleye Teklif verecek istekliler, Microsoft Kurumsal Lisans Anlaşmasını temin etmeye yetkisi olduğunu gösterir Licensing Solution Partner (LSP) belgesine sahip olacaktır ve bu belgeyi teklif dosyasında sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Fener Mah. Zihni Derin Yerleşkesi, Merkez/Rize adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Fener Mah. Zihni Derin Yerleşkesi, Merkez/Rize adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: MİCROSOFT, LİSANS, YENİLEME, BİLGİ, İŞLEM, DAİRE, BAŞKANLIĞI, YÜKSEKÖĞRETİM, KURUMLARI, RECEP, TAYYİP, ERDOĞAN, ÜNİVERSİTESİ,
Yorumlar
Haber Yazılımı