Haber Detayı
29 Ocak 2018 - Pazartesi 18:47
 
GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR RİZE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Özel Harekat Personeline 2018 yılı için 12566 adet Kumanyası alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
RESMİ İLAN Haberi
GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR  RİZE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

RİZE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Özel Harekat Personeline 2018 yılı için 12566 adet Kumanyası alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/35857

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

EMINETTIN MAHALLESI MENDERES BULVARI 53100 RİZE MERKEZ/RİZE

b) Telefon ve faks numarası

:

4642144618 - 4642130384

c) Elektronik Posta Adresi

:

rizelojistik@egm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeline 11 kalem gıda malzemesi alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Rize ili Güneysu İlçe Polis Merkezi Amirliğinde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğüne ve bekleme noktalarına, diğer ilçelerimizde çıkabilecek bekleme noktalarına, ani gelişecek bekleme noktalarına ve şehir merkezindeki bekleme noktalarına günlük olarak dağıtım yapılacaktır.

c) Teslim tarihi

:

08.03.2018-31.12.2018 tarihleri arasında Rize ili Güneysu İlçe Polis Merkezi Amirliğinde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğüne ve bekleme noktalarına,diğer ilçelerimizde çıkabilecek bekleme noktalarına,ani gelişecek bekleme noktalarına ve şehir merkezindeki bekleme noktalarına günlük olarak dağıtım yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Rize Emniyet Müdürlüğü 2.Kat Brifing Salonu/RİZE

b) Tarihi ve saati

:

22.02.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Rize Merkezde (Gıda üzerine Market,Marketcilik,Bakkalcılık,Büfe,Süper Market,) İşyeri Açma izin Belgesi


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Rize İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği ve Ekap İnternet adresi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Rize Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliğiadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: GIDA, ÜRÜNLERİ, SATIN, ALINACAKTIR, , RİZE, İL, EMNİYET, MÜDÜRLÜĞÜ, İÇİŞLERİ, BAKANLIĞI, EMNİYET, GENEL, MÜDÜRLÜĞÜ,
Yorumlar
Haber Yazılımı