Haber Detayı
17 Ocak 2018 - Çarşamba 21:47 Bu haber 2611 kez okundu
 
GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR FEN LİSESİ- RİZE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK RİZE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ FEN LİSESİ OKUL PANSİYONU İÇİN KURU GIDA, SEBZE VE MEYVE ALIMI
RESMİ İLAN Haberi
GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR FEN LİSESİ- RİZE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK RİZE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ FEN LİSESİ OKUL PANSİYONU İÇİN KURU GIDA, SEBZE VE MEYVE ALIMI

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

FEN LİSESİ- RİZE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
RİZE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ FEN LİSESİ OKUL PANSİYONU İÇİN KURU GIDA, SEBZE VE MEYVE ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/9899

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

CAMİDAĞI KÖYÜ DÖRTYOL MEVKİİ 53090 RİZE MERKEZ/RİZE

b) Telefon ve faks numarası

:

4642352353 - 4642352253

c) Elektronik Posta Adresi

:

869030@meb.k12.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

KURU GIDA 62 KALEM, SEBZE VE MEYVE 28 KALEM Ayrıntılı Bilgi İdari Şartnamenin ekinde yer almaktadır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

RİZE TOBB FEN LİSESİ PANSİYON MUTFAĞI

c) Teslim tarihi

:

15/02/2018 -31/12/2018 Tarihleri arasında haftalık olarak veya idarenin gerek gördüğü gün ve mesai saatlerinde teslimat gerçekleştirilecektir

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

RİZE TOBB FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ CAMİDAĞI MEVKİİ DÖRTYOL/RİZE

b) Tarihi ve saati

:

05.02.2018 - 13:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı RİZE TOBB FEN LİSESİ/ ekap.kik.gov.tr/ EKAP adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar RİZE TOBB FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 

Kaynak: Editör:
Etiketler: GIDA, ÜRÜNLERİ, SATIN, ALINACAKTIR, FEN, LİSESİ-, RİZE, TÜRKİYE, ODALAR, VE, BORSALAR, BİRLİĞİ, MİLLİ, EĞİTİM, BAKANLIĞI, MÜSTEŞARLIK, RİZE, TÜRKİYE, ODALAR, VE, BORSALAR, BİRLİĞİ, FEN, LİSESİ, OKUL, PANSİYONU, İÇİN, KURU, GIDA,, SEBZE, VE, MEYVE, ALIMI,
Yorumlar
Haber Yazılımı